Think Credo

Więcej informacji o naszym oprogramowaniu MES

Oprogramowanie MES – system do zarządzania produkcją

credo

Automatyzacja procesów produkcyjnych sprawiła, że zastosowanie systemów informatycznych wspierających proces zarządzania produkcją stało się standardowym wyposażeniem przedsiębiorstw. System informatyczny Think Credo jest nowoczesnym, wyspecjalizowanym oprogramowaniem klasy MES (Manufacturing Execution System) wspierającym właśnie zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Think Credo program MES

Bez wątpienia oprogramowanie jest niezastąpione w przedsiębiorstwach, w których szczególną uwagę przykłada się do optymalizacji kosztów i przyspieszenia produkcji oraz do skutecznego zarządzania jej poszczególnymi etapami. System służy do inteligentnego planowania, profesjonalnej obsługi i kontroli procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na każdym etapie realizacji oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie. Oprogramowanie MES Think Credo jest dedykowane firmom, które kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów i genealogii produkowanych towarów oraz obsługują dużą ilość różnorodnych zleceń produkcyjnych, a jednocześnie potrzebują dokładnych informacji na temat rzeczywistych kosztów oraz efektywności maszyn i ludzi. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom, a także dużym możliwościom modyfikacji i dostosowania stopnia zaawansowania systemu, program Think Credo zapewnia sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi u klientów o bardzo zróżnicowanych i specyficznych wymaganiach.

Zarządzanie produkcją przy użyciu naszego systemu

Proponowany system do zarządzania produkcją MES Think Credo współpracuje z większością obecnych na rynku systemów klasy ERP, jak również z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, które wspomagają zarządzanie bardziej wyspecjalizowanych obszarów funkcjonowania firmy, jak sprzedaż czy szeroko pojęta logistyka (magazynowanie, transport towarów). Think Credo wspólnie z oprogramowaniem MES Think Espiro tworzy spójny system zarządzania produkcją, magazynem surowca i wyrobu gotowego. Program komunikuje się także z różnymi urządzeniami i maszynami do obsługi procesów logistycznych oraz z systemami automatyki przemysłowej. Pomiędzy wszystkimi zintegrowanymi systemami funkcjonuje sprawna wymiana informacji. Dane, z których korzysta system Think Credo, są importowane z systemów zewnętrznych, ale mogą być również wprowadzane bezpośrednio („ręcznie”) do systemu.

Wdrożenie oprogramowania MES Think Credo daje pełny obraz procesów zachodzących na hali produkcyjnej na różnych poziomach szczegółowości. Program zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa. Dzięki automatycznej wymianie informacji możliwa jest też sprawna komunikacja pomiędzy pracownikami działów sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji i pracownikami odpowiedzialnymi za planowanie i realizację wysyłek. Pracownikom na hali produkcyjnej aplikacja podpowiada kolejne kroki realizacji zlecenia. Osobom zarządzającym, dzięki bogatym możliwościom raportowania i analizy danych, ułatwia podejmowanie decyzji taktycznych i organizacyjnych. Na podstawie zebranych informacji o aktualnym statusie realizacji, aktualnym poziomie zamówień i rzeczywistych stanach magazynowych, udostępnianych przez system zgodnie z ustalonymi uprawnieniami, możliwe jest tworzenie planu produkcyjnego, czyli zaplanowanie terminów realizacji poszczególnych zleceń oraz określenie zapotrzebowania na surowce, maszyny i zasoby ludzkie niezbędne do ich realizacji. Wynikiem tego jest np. wyeliminowanie przestojów wykonawczych. Aplikacja pozwala również na łatwe raportowanie braków, uszkodzeń i rzeczywistego zużycia surowców, a dzięki automatycznemu przesyłowi informacji między zintegrowanymi systemami umożliwia zupełne zrezygnowanie z prowadzenia dokumentacji papierowej.

Think Credo sprawdzony system MES

Nowoczesny system do zarządzania produkcją MES Think Credo wyróżnia przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Najważniejsze elementy składowe systemu to konsola operatora służąca do zarządzania danymi z poziomu operatora systemu oraz pulpit sterowniczy, czyli aplikacja instalowana na komputerach przemysłowych na liniach produkcyjnych umożliwiająca bieżące śledzenie produkcji w toku i raportowanie jej postępów w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie produkcją przy użyciu oprogramowania MES

Funkcjonalności systemu do mobilnej obsługi produkcji są mocno rozbudowane i wspomagają pracowników na każdym etapie realizacji zlecenia. System umożliwia szczegółowe planowanie i harmonogramowanie, poprzez dokładne zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji zleceń i dystrybucję zadań poszczególnym pracownikom z uwzględnieniem posiadanego i dostępnego w danym czasie parku maszynowego. Uprawniony użytkownik systemu ma możliwość tworzenia kart technologicznych dla poszczególnych produktów. Wykorzystanie tych kart zapewnia sukcesywne, zgodnie z marszrutą, dostarczanie surowca dla potrzeb procesu technologicznego, zapewniając ciągłość produkcji. System prowadzi pracownika poprzez kolejne etapy w procesie realizacji zlecenia, a jednocześnie rejestruje każdy krok i czas realizacji konkretnego etapu marszruty. Pozwala na stałą kontrolę i monitorowanie dokładnego czasu pracy i wydajności pracowników.

Dzięki integracji z urządzeniami wytwórczymi nadzoruje i zarządza pracą maszyn w wielu różnych procesach produkcyjnych jednocześnie i usprawnia obieg informacji w obrębie nawet najbardziej skomplikowanych linii produkcyjnych. Wpływa wydatnie na wzrost wydajności pracowników i maszyn, a tym samym podnosi efektywność i wydajność całej pracy. Pełne traceability produktu końcowego, czyli szczegółowa identyfikacja surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych pomaga uniknąć błędów, wspomaga zarządzanie jakością, poprawnością receptur i założonych norm. Rejestrując wszelkie odchylenia od norm produkcyjnych oprogramowanie MES Think Credo daje możliwość wczesnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i wspomaga stosowanie się do standardów HAACCP, IFS, BRC, pozwalając jeszcze skuteczniej monitorować procesy produkcyjne/realizację zlecenia.

Think Credo aplikacja do zarządzania produkcją

Aplikacja Think Credo, zbierając dokładne dane o procesach produkcyjnych, wspomaga zarządzanie produkcją zgodne z koncepcją Lean Manufacturing. Dokładne śledzenie ruchu produktów i całego procesu ich tworzenia pozwala na określenie rzeczywistych kosztów. Umożliwia również ich szacowanie w razie zmiany ceny surowca, pozwala na określenie tzw. wąskich gardeł procesu oraz większą kontrolę i wyeliminowanie zbędnych kosztów procesu.

Think Credo to profesjonalne oprogramowanie MES umożliwiające nowoczesne i kompleksowe zarządzanie produkcją bazujące na koncepcji Agile Manufacturing. Zapewnia on pełne wsparcie wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie procesów oraz ich monitorowanie w czasie rzeczywistym. Daje możliwość szybkiego pozyskania kompleksowej informacji o realizowanych procesach i genealogii produktów, a dzięki integracji z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie pozwala na sprawną wymianę danych bez konieczności generowania zbędnej dokumentacji papierowej. Wdrożenie oprogramowania MES Think Credo do zarządzania produkcją podnosi efektywność i wydajność produkcji oraz wspiera osoby decyzyjne w podejmowaniu właściwych decyzji. W wyniku wdrożenia systemu do planowania produkcji otrzymujemy dane mówiące o faktycznych kosztach, a pełna kontrola każdego etapu realizacji zlecenia wpływa na łatwiejsze planowanie i optymalizację pracy, zwiększa wydajność pracowników i maszyn, a tym samym umożliwia obniżenie kosztów i poprawia terminowość realizacji zleceń.

Wybrane wdrożenia